1.  אתר www.datacenters.co.il (להלן: "האתר") אינו שומר או מעניק לגולשי האתר מידע חסוי מהרשת, האתר זה אך ורק מפנה לאתרים שברשותם נמצא מידע אודות אדם מסויים. השימוש בתכנים באתרים צד שלישי לא קשורים קשר ישיר או עקיף לאתר זה.
  2. האתר זה מציג תכנים חופשיים ברשת באמצעות איחוד מספר מקורות למקור אחד
  3. חיפוש השמות נעשה על ידי הגולשים בלבד ותכני השמות לא נשמרים במערכת האתר..
  4. מהתיאור לעיל מתחייבות המסקנות הבאות:
  5. למען הסר ספק, האתר לא שומר או / ו עורך את תכני אתר. אלא אך ורק מציג את תוצאות חיפוש הגולשים.
  6. כפי הרשום, האתר הוא ללא ספק נחשב כ- "ספק שירות מקוון" כפי שמוגדר בחוק הישראלי.
  7. האתר מספק לגולשים שירות הסרת שמם מהתוצאות במידה ויוכיחו את זהותם המלאה על ידי צילום ושליחת תעודת זהות של האדם המדובר. להסרה מהחיפוש לחצו כאן
  8.  כמובן שפניה ישירה לאתרים בהם מוצג התוכן הפוגע תשיג מבחינת מי שמבקש להסיר תוכן תוצאות טובות יותר, שכן כל תוצאה באתר אינו אלא הפניה לאתר המקור אשר יוצר את ההפרה הלכה למעשה. באופן זה התוכן יוסר מהאינטרנט לצמיתות.